لیست سهامدارن شرکت ایدم به شرح زیر می باشد


شرکت سهام توضیحات
شركت ایران خودرو 22.5% یکی از سهامداران شرکت ایدم ، شركت ایران خودرو است و 22.5 ٪ از سهم را به خود اختصاص داده است
شرکت ایران خودرودیزل 77.5% شرکت ایران خودرودیزل مشتری اصلی شرکت بوده و نزدیک به 88٪ موتورهای تولیدی ایدم را در اختیار دارد و همچنین یکی از سهامداران اصلی شرکت می باشد و 77.5% ٪ از سهم را به خود اختصاص داده است.
کلیه حقوق سایت، متعلق به شرکت ایدم می باشد